Frivillighedpolitik for OK-Den Gule Villa

Aktive frivillige ældre hjælper ældre!

Frivilligt arbejde er en grundsten i OK-Den Gule Villas indsats for at opfylde klubbens formål, der er, på et upolitisk grundlag, at støtte og udføre arbejde indenfor ældreområdet, blandt andet med grundlag i frivilligt socialt arbejde, med henblik på at forbedre ældres forhold og livskvalitet.

Formålene søges opnået ved bl.a.:

 • sociale aktiviteter i og uden for klubbens dagcenter, ved information, rådgivning, underholdning og kursusvirksomhed
 • aktiv rådgivende og deltagende vedrørende sundhed og livsstil
 • bl.a. gennem motion, kostkurser, sundhedskøkken og økologi
 • aktiv deltagelse i spørgsmål af ældrepolitisk karakter
 • ved deltagelse i OK-Landsorganisationens arrangementer
 • ved at repræsentere OK-Den Gule Villa og dets medlemmer i forhold til kommunerne, ældreråd, frivillighedsgrupper m.m.

Det frivillige arbejde udføres af men­ne­sker, der med udgangs­punkt i deres eget personlige enga­gement i OK-krams virksomhed bidrager til organisationens arbejde uden at få betaling for det.

For at gøre det muligt og attraktivt for så mange som muligt at arbejde som frivillig i OK, udvikler klubben sig hele tiden og søger altid at være i overensstemmelse med de frivilli­ges engagement og muligheder.

Målet er, at så mange som muligt inddrages i OK-Den Gule Villas frivillige ar­bejde. Derfor gør klubbens sekretariat og de frivillige grupper hele tiden en aktiv indsats for at til­trække nye frivillige og skabe ram­mer, som mulig­gør at frivillige kan arbejde for at forbedre ældres livskvalitet med udgangspunkt i deres personlige ønsker, kompetencer og kræfter.

For at sikre den gode dialog og for at fremme målene med frivilligt arbejde, afholdes fællesmøder mellem frivillige og sekretariat, hvor retningslinier drøftes og udfordring samt succes deles og løses.

For at sikre fælles forståelse, klarhed og gennemskuelighed for det frivillige arbejde har OK-krams bestyrelse vedtaget nedenstående principper, værdier og rammer for det frivillige arbejde.

Værdier

 • Samarbejde om at gøre en forskel: Arbejdet målrettes, for at skabe resultater der bakker op om hele OK-Organisationen og dens arbejde for ældre.
 • Frivillighedsprincippet: Der arbejdes som frivillig uløn­net ud fra det personlige engagement i ældres vilkår.
 • Troværdighed: Der værnes om OKs troværdighed ved ikke at gå på kompromis med faglighed eller forsvarlig­hed.
 • Åbenhed: Nye frivillige bydes velkommen og der er altid lyd­hørhed over for forslag til forbedringer.
 • Forskellighed: Der gives plads til, at frivillige kan bidrage i forskel­ligt omfang. OK respekterer, at folk har forskellige kvalifika­tioner og ønsker at bidrage i forskelligt omfang og på for­skellige måder.
 • Medbestemmelse: Som frivillig er man selv med til at tilret­te­lægge arbejdet og til at prioritere indsatsen. OK-kram giver plads til medbestemmelse og rum til kreativitet.
 • Fællesskab: Det sociale samvær og den gensidige re­spekt skaber sammenhold.
 • Deler erfaringerne: Frivillige arbejder sammen for at løfte i flok og lære af hinanden. Som frivillig arbejder man aktivt på at dele egen erfa­ring og viden med andre frivillige.

Principper

OK-Den Gule Villas troværdighed og gode omdømme er det bærende udgangspunkt for at vinde lydhørhed hos borgere, blandt politiske beslutningstagere og samarbejds­partnere i andre foreninger, virk­somhe­der, sponsorer m.v. Derfor følger forenin­gens frivillige neden­stående principper:

 • Partipolitisk uafhængighed: OK skal have plads til alle uanset politisk ståsted.
 • Koordineret indsats: Frivillige arbejder gerne ældrepolitisk for OK-Klubben. Hvis det gøres i OK-Den Gule Villas navn, skal man følge klubbens officielle linje og koordinere indsatsen med sekretariatet. Kun sådan sender man enty­dige sig­naler, der giver resultater.
 • Faglig forsvarlighed: Frivillige påtager sig alene opgaver som de kan magte og som de eventuelt er uddannet til.
 • Etik: Frivillige arbejder med mål og midler, som er bredt accep­table i samfun­det. Man vær­ner om OK-Den Gule Villas om­dømme og tro­vær­dighed.

Rammer og rettigheder

For at sikre de bedst mulige rammer for det frivillige arbejde har frivillige i OK-kram følgende rettigheder:

 • Retten til at få omkostninger refunderet efter forudgående tilsagn fra sekretariatet eller ifølge klubbens retningsli­nier i øvrigt.
 • Retten til at få støtte og service fra sekretariatet til at løse de opgaver, som ligger inden for de ved­tagne planer og indenfor rime­lige tidsfrister.
 • Retten til at sige nej til opgaver, som man ikke har til lyst eller kvalifika­tio­ner til. Omvendt har den frivillige også et ansvar overfor den opgave, der skal løses.

Det frivillige arbejde i OK-kram respekterer, at den frivillige skal have personligt udbytte af arbejdet.

Arbejdet som frivillig i OK skal give den enkelte:

 • Tilfredshed ved at gøre noget for andre og for ældres trivsel
 • Glæde ved det positive fællesskab og samvær med andre
 • Gode sociale og personlige oplevelser i et stærkt OK-fællesskab.

Kendskab til og ændringer af politikken

Ovenstående retningslinier uddeles til alle frivillige i OK forud for deres ”tiltræden” som frivillig og forud for tiltrædelsessamtale med klubbens leder.

Politikken drøftes en gang årligt med daglig leder og frivillige med henblik på justeringer eller ændringer og forelægges efterfølgende bestyrelsen til endelig godkendelse.


Ønsker du at vide mere, kan du kontakte OK-Den Gule Villas daglige leder.

Figurer, der forestiller hænder med et hjerte i