Forretningsorden for OK-Den Gule Villa

OK-67

§ 1 - Møder

Ordinære møder afholdes normalt fire om året.

Møderne indkaldes med mindst to ugers varsel.

Ekstraordinære møder kan indkaldes af formanden, eller når tre medlemmer af bestyrelsen ønsker det.

Er et medlem forhindret i at møde, meddeles dette sekretæren.

I mødereferatet anføres, hvilke medlemmer, der har været til stede.

Møderne ledes af formanden og i dennes fravær af næstformanden.

§ 2 - Dagsorden

Udkast til dagsorden udarbejdes af formanden og næstformanden i fællesskab og udsendes til alle medlemmerne mindst en uge før mødets afholdelse.

Dagsorden til ordinære møder indeholder følgende faste punkter:

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Referat fra sidste møde Meddelelser fra formanden, daglig leder og medlemmer i øvrigt.
  3. OK-Den Gule Villas aktiviteter
  4. Økonomi
  5. Næste møde
  6. Eventuelt

Medlemmerne kan begære sager optaget på dagsordenen ved henvendelse til formanden senest 10 dage før mødet.

§ 3 - Beslutninger

Bestyrelsen er beslutningsdygtigt, når mindst 4 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Beslutninger træffes ved afstemning, såfremt et medlem begærer dette.

Medmindre der er enighed herom, kan der kun træffes beslutninger i sager, der forud er opført på dagsordenen.

§ 4 - Referater

Sekretæren udarbejder beslutningsreferat.

Ethvert medlem kan forlange sit standpunkt kort anført i referatet.

Formanden forhåndsgodkender referatet, det forhåndsgodkendte referat sendes snarest – og senest 14 dage efter mødets afholdelse, til bestyrelsen. Referatet betragtes som endeligt godkendt, hvis intet medlem senest 14 dage fra afsendelse af referat har ytret indvendinger. På førstkommende møde oplyses om referatet er godkendt.

§ 5 – OK-Den Gule Villa udadtil

Alene klubbens formand eller næstformand kan udtale sig på den samlede bestyrelses vegne, ligesom breve og andet skriftligt materiale, som udgår fra bestyrelsen, skal være underskrevet af formand eller næstformand.

Som medlem af OK-Den Gule Villas bestyrelse har man tavshedspligt med hensyn til de forhold, som man i medfør heraf bliver bekendt med.

Denne tavshedspligt ophører ikke ved udtræden af bestyrelsen.

§ 6 - Økonomi

Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.

Over for giro og bank tegnes Klubben af kasserer samt formand eller næstformand.

§ 7 - Ikrafttræden og ændringer

Forretningsordenen træder i kraft den 1. januar 2010.

Ændringer eller tillæg i forretningsordenen kræver 2/3 flertal af bestyrelsens medlemmer.

Paragraftegn